مربیان

دلی آندرسن

وب سایت: http://www.example.com

تجربه: 3 سال

تخصص: PHP, .NET

مجموع: 6 درس(ها)

جان آدیسون

وب سایت: http://www.example.com

تجربه: 3 سال

تخصص: JAVA, C++

مجموع: 4 درس(ها)

الکس کورفیلد

وب سایت: http://www.example.com

تجربه: 3 سال

تخصص: HTML, CSS

مجموع: 4 درس(ها)

فدریک ادوارد

وب سایت: http://www.example.com

تجربه: 3 سال

تخصص: jQuery, Ajax

مجموع: 4 درس(ها)

ماگیار دورا

وب سایت: http://www.example.com

تجربه: 2 سال

تخصص: APL, DCl

مجموع: 2 درس(ها)

اسمیت ویون

وب سایت: http://www.example.com

تجربه: 3 سال

تخصص: ActionScript

مجموع: 1 درس(ها)